Wednesday, September 02, 2020

Ebuku ya Ezekieli

Obweng’e bw’ayare ase euku eye:


Okorangerigwa gwa Ezekieli 1:1-3:27

Amang’ana ay’okoachera Yerusalemu ekina 4:1-24:27

Nyasae okonachera abanto b’ebisaku ekina 25:1-32:32

Eira ya Nyasae ase abanto baye 33:1-37:28

Obobani mamincha ya Gogi 38:1-39:29

Okororoa igoro ye Hekalu na ense bigochi-gocha 40:1-48:35


—————-


OKORORA KWE RITANG’ANI GWA EZEKIELI KORWA ASE NYASAE 1:1-7:27


   Okorangerigwa gwa Ezekieli 1:1-3:27

       Ekerogo ki’obonene kia Nyasae 1:1-28

       Nyasae okorangeria Ezekieli abe omobani 1:28-2:10

       Ezekieli okoria ebuku eringire 3:1-3

       Ezekieli ogotomwa korenda Abaisraeli 3:4-3:15

       Omonene ogochora Ezekieli akurere Abaisraeli 3:16-21

            [Ez. 33:1-9]

       Ezekieli ogosinywa gokwana 3:22-27

  

   Amang’ana ay’okoachera Yerusalemu ekina 4:1-24:27

       Ezekieli okoworokererigwa aya agochia koba ase Yerusalemu 4:1-17

       Ezekieli ogokigita etukia yaye 5:1-17

       Omonene okoragereria ogosasimwa kw’emegwekano 6:1-14

       Omoerio nigo ore ang’e ase Abaisraeli 7:1-14

       Egesusuro ase engencho y’ebibe bi’Abaisraeli 6:15-27


OKORORA GWA KABERE GWA EZEKIELI 8:1-10:22


       Ogosasimwa kw’emegwekano ase Yerusalemu 8:1-18

       Yerusalemu okoegwa egesusuro 9:1-11

       Obonene bw’Omonene bogotiga Hekalu 10:1-22


       Yerusalemu okogambigwa 11:1-13

       Eira ya Nyasae ase abooswa 11:14-21

       Obonene bwa Nyasae bogotiga Yerusalemu 11:22-25

       Obomani Ezekieli ore ase obwoswa 12:1-16

       Omobanin okoiguswa ore ekiorokererio 12:17-20

       Ogoikeranigwa kw’obobani kore ang’e 12:21-28

       Obobani bore mamincha y’ababani abasacha abang’ainereria 13:1-16

       Obobani bore mamincha y’ababani abakungu abang’ainereria 13:17-23

       Nyasae okoragereria ogosasimwa kw’emegwekano 14:1-11

       Nuhu, na Danieli, na Ayubu 14:12-23

       Omoreng’anio bw’omosabibu 15:1-8

       Yerusalemu tori omwegenwa 16:1-22

       Obogima bwa Yerusalemu bw’obonyaka 16:23-34

       Egesusuro kia Nyasae ase Yerusalemu 16:35-43

       Buna ng’ina omosubati are, nabo nomosubati oye are 16:44-52

       Sodomu na Samaria neiranerigwa amaya abo 16:53-58

       Okobwatana kw’ogotianania nkogenerere goika kare nakare 16:59-63

       Omoreng’anio bw’ebiongo na omosabibu 17:1-10

       Engencho y’omoreng’anio oria 17:11-21

       Eira ya Nyasae y’ogosemeria 17:22-18:20

       Nyasae nigo akogoka ekero omonyabibe akoonchoka 18:21-32

            [MO: 18:21-24, 30-32 Rituko ri’Omonene ria Gatato Nyuma 

                  y’Obotato Obochenu (eria Kane Pentekosti Koyaerire)]

       Ogotera gw’okobokia amagombo 19:1-14

       Ogwancha kwa Nyasae na ogosaria kwa mwanyabanto 20:1-32

       Nyasae okorua egesusuro na amabera 20:33-44

       Omorero ase Irianyi 20:45-49

       Omoyio omwoge bw’Omonene 21:1-17

       Omoro bw’omoruoti o Babeli 21:18-27

       Omoyio na Abaamoni 21:28-32

       Ebibe bia Yerusalemu 22:1-16

       Eriko ri’omorero ria Nyasae rigochena 22:17-22

       Ebibe bi’abaraai b’Abaisraeli 22:23-31

       Ebibe bia Samaria na Yerusalemu 23:1-21

       Egesusuro kia Nyasae ase Oholiba 23:22-35

       Egesusuro kia Nyasae ase Ohola na Oholiba 23:36-49

       Oboboosu bw’enyongo 24:1-14

       Ogokwa kw’omokungu bw’omobani 24:15-27


   Nyasae okonachera abanto b’ebisaku ekina 25:1-32:32

       Obobani bore mamincha y’Abaamoni 25:1-7

       Obobani bore mamincha y’Abamoabu 25:8-11

       Obobani bore mamincha y’Abaedomu 25:12-14

       Obobani mamincha y’Abafilisti 25:15-17

       Obobani bore mamincha ya Turo 26:1-21

           Ogotera gw’okoreera omochie o Turo 27:1-36

           Obobani bore mamincha y’omoruoti o Turo 28:1-10

           Okogwa kw’omoruoti o Turo 28:11-19

       Obobani bore mamincha ya Sidoni 28:20-23

           Abaisraeli mbasesenigwe 28:24-26

       Obobani bore mamincha y’Abamisiri 29:1-16

       Omoruoti Nebukadinesaro nabue Abamisiri 29:17-21

       Omonene nae Abamisiri egesusuro 30:1-19

       Okobua kw’omoruoti o Misiri kwabunirwe 30:20-26

       Ense y’Abaasuri na ey’Abamisiri chikoreng’anigwa nomocharake o Lebanoni 31:1-18

       Omoruoti o Misiri okoreng’anigwa neng’onia 32:1-16

       Ense y’abakure 32:17-32


   Eira ya Nyasae ase abanto baye 33:1-37:28

       Nyasae ogochora Ezekieli abe omorendi 33:1-9

           [Ez 3:16-21]

       Aya kera omonto agwenerete gokora 33:10-20

       Amang’ana igoro y’okogwa kwa Yerusalemu 33:21-22

       Ebibe bi’abanto 33:23-29

       Ayabete nyuma Ezekieli kabanire 33:30-33

       Abarisia b’Abaisraeli 34:1-10

           [MO: 34:10-16 Rituko ri’Omonene ria Kabere Erikobwatia Epasaka

                   (Miserikordiasi Domini) Amabera ‘Omonene]


       Omorisia omuya 34:11-31

       Nyasae okoa Abaedomu egesusuro 35:1-15

       Nyasae ogosesenia Abaisraeli 36:1-15

       Obogima oboyia bw’Abaisraeli 36:16-38

           [MO: 36:22-28 Etichi Rimo ya Pentekosti]

       Rikura riarenge namauga amomo 37:1-14

           [MO: 37:1-14 Etichi Rimo y’Epasaka ]

       Abayuda na Abaisraeli mbabe ab’oboruoti obomo 37:15-28


   Obobani mamincha ya Gogi 38:1-39:29

       Goki okoba egekorero kia Nyasae 38:1-17

       Nyasae okoa Gogi egesusuro 38:18-23

       Gogi okobugwa 39:1-10

       Ogotindekwa kwa Gogi 39:11-20

       Abaisraeli bakoiranerigwa amaya abo 39:21-29


OKORORA IGORO YE HEKALU EGOCHIA KOAGACHWA 40:1-48:35


   Okororoa igoro ye Hekalu na ense bigochi-gocha 40:1-48:35

       Ezekieli okoirwa Yerusalemu 40:1-4

       Egeita kia moocha 40:5-16

       Eraaro ya isiko 40:17-19

       Egeita gia sugusu 40:20-23

       Egeita kia irianyi 40:24-27

       Egeita kia irianyi ki’eraaro ya ime 40:28-31

       Egeita kia moocha ki’eraaro ya ime 40:32-34

       Egeita gia sugusu ki’eraaro ya ime 40:35-37

       Amaagacho arenge ang’e negeita gia sugusu 40:38-46

       Eraaro ya ime na oboagacho bwe Hekalu 40:47-41:4

       Oboagacho bwachomeire ase chinyasi chie Hekalu 41:5-11

       Oboagacho bwarochie bosongo 41:12

       Ekerengo gie Hekalu engima 41:13-15

       Buna oboagacho bwe Hekalu bwarenge 41:16-21

       Egesasimero gie chibao 41:22

       Ebisieri 41:23-26

       Amaagacho abere arenge ase amakere e Hkalu 42:1-14

       Ebirengo bi’aase e Hekalu 42:15-20

       Omonene okoirana ase Hekalu 43:1-12

       Egesasimero 43:13-17

       Ogwatananwa kw’egesasimero kebe egechenu 43:18-27

       Amang’ana igoro y’egeita kia moocha 44:1-3

       Amachiko ay’ogosoa ase Hkalu 44:4-9

       Abalawi bakorusigwa ase obokuani bwabo 44:10-14

       Abakuani 44:15-31

       Emonga y’Omonene y’ense 45:1-6

       Oboremo bw’omogambi 45:7-8

       Emeroberio ase omogambi 45:9-17

       Amatuko Amanene 45:18-25

           [Okong 12:1-20; Abal 23:33-43]

       Omogambi na Amatuko Amanene 46:1-12

       Ekeng’wanso gia kera rituko 46:13-15

       Omogambi na omwando bw’orogongo 46:16-18

       Ebinyomba bi’okoruga bie Hekalu 46:19-24

       Orooche rogotirimboka korwa ase Hekalu 47:1-12

       Chimbebe chi’ense y’Abaisraeli 47:13-23

       Ense egwaterwa ebisaku bi’Abaisraeli 48:1-7

       Orogongo orwatananetwe ase emeremo gete 48:8-22

       Ense yaterwe ebisaku binde 48:23-29

       Ebiita bia Yerusalemu 48:30-35