Tuesday, September 29, 2020

Ebuku ya Yoeli

Obweng’e bw’ayare ase ebuku eye:

Emechando ase engencho ye chingige 1:1-2:17

Eira y’okoiranerigwa kw’amaya 2:18-27

Rituko ri’Omonene 2:28-3:31

——— 


Emechando ase engencho ye chingige 1:1-2:17

   Abanto bakoreera ogosirigwa kw’endagera 1:2-20

   Ogokurerwa kwa rituko ri’Omonene goetera ase chingige 2:1-11

   Okorangerigwa gw’okoonchoka 2:12-17

      [MO: 2:12-19  Etichi gatato ye ribu

            (Etichi gatato Ekobwatia Rituko ri’Omonene Ria Gatano 

                  na Kabere Epasaka Etaraika)]


Eira y’okoiranerigwa kw’amaya 2:18-27

   Nyasae okoirania obotobu ase ense 2:18-27


Rituko ri’Omonene 2:28-3:31

       [MO:  2:28-32  Rituko ri’Omonene kw’Omoika Omochenu

             (Pentekoste)

              Amatuko 50 Epasaka Koyaerire]

   Rituko ri’Omonene 2:28-32

   Nyasae nagambie abanto b’ebisaku 3:1-15

   Nyasae nasesenie abanto baye 3:16-21