Saturday, April 27, 2019

Amarube na Okomaanoka ase Ebiblia Enchenu for Lutheran Theological Seminary

Abaibirania

Rirube ase Abaibirania
Obweng’e bw’ayare ase ebuku eye
Ogochakera: Kristo ogotobarera kegima obonene bwa Nyasae 1:1-3
Kristo nomonene kobua abamalaika 1:4-2:18
Kristo nomonene kobua Musa na Yoshua 3:1-4:13
Obokuani bwa Kristo nobonene kobua obokuani bonde bwonsi 4:14-7:28
Okobwatata gwa Kristo nokonene kobua okobwatana konde gwonsi 8:1-9:28
Okong’wanswa gwa Kristo nokonene kobua ebing’wanso binde bionsi 10:1-31
Okwegena nokw’engencho enene mono 11:1-12:25
Ogokurerwa kw’omoerio no ogokoorera 13:1-25


Yakobo

Rirube ria Yakobo
Obweng’e bw’ayare ase ebuku eye
Ogochakera 1:1
Okwegena na obong’aini 1:2-8
Obotaka na obotenenku 1:9-11
Amateemwa are ao ao 1:12-18
Okoigwa na ogokora 1:19-27
Ogokurerwa kw’ogotaba nogwanchereria 2:1-13
Okwegena na ogokora 2:14-16
Omokristo na oromeme rwaye 3:1-18
Omokristo na ense 4:1-5:6
Ogotebereria ao ao 5:7-20


1 Petero

Rirube rie ritang’ani ria Petero
Obweng’e bw’ayare ase ebuku eye
Ogochakera 1:1-2
Okoinyoria kw’ogotooreka gokorwa ase Nyasae 1:3-12
Ogokurerwa gw’okoba nobogima obochenu 1:13-2:10
Buna Omokristo agwenerete gokora ase engaki y’emechando 2:11-4:19
Ogwekeyia kw’Omokristo na obokoreri bwaye 5:1-11
Ogokoorerea 5:12-14


2 Petero

Rirube rie kabere ria Petero
Obweng’e bw’ayare ase ebuku eye
Ogochakera 1:1-2
Okorangerigwa kw’Omokristo 1:3-21
Aborokia b’oborimo 2:1-22
Ogocha gwa Kristo kw’omoerio 3:1-18


1 Yohana

Rirube rie ritang’ani ria Yohana
Obweng’e bw’ayare ase ebuku eye
Ogochakera 1:1-4
Omobaso na omosunte 1:5-2:29
Abana ba Nyasae na abana ba Saitani 3:1-24
Ekeene na obosiru 4:1-6
Emeremo y’obwanchani 4:7-21
Okewgena kw’obobui 5:1-21


2 Yohana

Rirube ria kabere ria Yohana
Obweng’e bw’ayare ase ebuku eye
Ogochakera 1-3
Obonene bw’obwanchani 4-6
Ogokurerwa gw’okwerenda korwa ase okworokereria kw’obong’ainereria 7-11
Ogokoorera 12-13


3 Yohana

Rirube ria gatato ria Yohana
Obweng’e bw’ayare ase ebuku eye
Ogochakera 1-4
Gayo ogotogigwa 5-8
Dioterefe okogambigwa 9-10
Demeterio ogokwanwa buya 11-12
Ogokoorera 13-15


Yuda

Rirube ria Yuda
Obweng’e bw’ayare ase ebuku eye
Ogochakera 1-2
Igoro y’aborokia b’oborimo, na okworokereria kwabo, na buna baragambigwe 3-16
Ogosorora gw’okobwata okwegena 17-23
Ogosesenigwa 24-25


Okomaanoka

Okomaanoka kwa Yohana
Obweng’e bw’ayare ase ebuku eye
Ogochakera 1:1-8
Okorora kwa ritang’ani na amarube ase chikanisa isano na ibere 1:9-3:22
Ebuku ere nebimanyererio bitano na bibere 4:1-8:1
Ebirombeta bitano na bibere 8:2-11:19
Enchoka ne ching’iti ibere 12:1-13:18
Amaroro ao ao 14:1-15:8
Ebitaabo bitano na bibere bire nendamwamu ya Nyasae 16:1-21
Ogosirigwa kwa Babeli, na okobugwa kw’eng’iti na okw’omobani be’oborimo, na ogwa Saitani 17:1-20:10
Ekina ki’omoerio 20:11-15
Igoro aayia, na ense enyia, na Yerusalemu omoyia 21:1-22:5
Ogokoorera 22:6-21


Rirube rie ritang’ani ria Paulo omotomwa ase Abakorinto

Google doc at https://docs.google.com/document/d/1AQ6UizPrCbBr2EZLSusM60RrgfBWvwBuSJ_x28y40z0/edit?usp=sharing1 Abakorinto


I think this one may need some significant revision.


Obweng’e bw’ayare ase ebuku eye


Ogochakera 1:1-19

Paulo na Sostene
[1 Cor 1:4-9 Rituko ri’Omonene ria 18 Nyuma y’Obotato Obochenu (eria 19 Pentekosti Koyaerire)]

Ogwatananeka ase ekanisa ime 1:10-4:21

1:10-17 Omoika bw’ogwatananekana ime ase ekanisa
1:18-31 Chinguru chi’omosalaba
2:1-16 Chisemi na okomaanorerwa
3:1-9 Omoika bw’ogwatananekana okwangwa
3:10-23 Oboteneneri bw’aborokia
4:1-13 Oboteneneri bw’abotomwa ase obosio bwa Nyasae
[1 Cor 4:1-5 Advent 3: Rituko ri’Omonene ria Gatato Ase Okoganya (Okoiborwa gwa Kristo) (Advent)]
4:14-21 Obotebereria bwa ise bw’obwanchani, na ogokurera


Okworokereria kw’ogweatanana korwa ase obotomani 5:1-7:40

5:1-13 Obotamani obobe
[1 Cor 5:7-8 Rituko ri’Okoboka (Epasaka)]
6:1-11 Ekina ka’Abakristo bosio bw’ekegambero
6:12-20 Ebibe tibigwenereti ase obogima bw’obokristo
7:1-40 Obokong’u bw’okonyuomana, na ogotanyuomana, na ogotigana


Abakristo na abatari Abakristo 8:1-11:1

8:1-6 Obokong’u bw’ebing’wanso bikoruegwa nabanto batamomanyeti Nyasae
8:7-13 Okorenda chinkoro ch’abaminto echi chikobugwa bwango
9:1-18 Omotomwa ore omogwekano omuya ase ogotarigia ebimotungetie
[1 Cor 9:24-10:5 Rituku ri’Omonene Ria Kianda Epasaka Etaraika (Septuagesima)]
9:19-23 Omokia o Paulo bw’okorenta abanto ase Kristo
9:24-27 Omokia ogwenerete ase obobui
10:1-13 Ogokurerwa korwa ase omogano bw’Abaisraeli
[1 Cor 10:1-13  Rituko ri’Omonene ria Kianda Nyuma y’Obotato Obochenu (eria 10 Pentekosti Koyaerire)]
10:14-11:1 Ogosasimwa kw’emegwekano nkogwenerete gotamwa


Obogima bw’ekanisa na ogosasima koreo 11:2-14:40

11:2-16 Abakungu beboetie ase emesangererekano y’ekanisa
11:17-22 Ogotasika endagera y’Omonene buna endagera enchenu
[1 Cor 11:20-29 Etichi Kane y’Okoarigania Emesa y’Omonene]
11:23-26 Buna Omonene orokereretie endagera yaye egokorwa (Mat 26:26-29; Mar 14:22-25; Luk 22:14-20)
11:27-34 Okonyora endagera y’Omonene buna etagwenereti
12:1-11 Ebiegwa ebikorwa ase Omoika nigo bire ao ao, korende bikora emeremo ase obomo
[1 Cor 12:4-11 Rituko ri’Omonene ria 10 Nyuma y’Obotato Obochenu (eria 11 Pentekosti Koyaerire) Rituko ri’Okoinyora Ogosarigwa kw’Omochie o Yerusalemu Ase Omwaka 70]
12:12-31 Okworokereria korwa ase omobere
13:1-12 Obwanchani nekeega ekenene kobua ebiegwa binde bionsi
[1 Cor 13:1-13 Rituko ri’Omonene Ria Gatano na Kabere Epasaka Etaraika (Kwinkwagesima)]
14:1-25 Ebiegwa bi’obobani na ebi’ogokwana ase emenwa
14:26-40 Omosangererekano bw’ogosasima nogwenerete koba ase omoroberio omuya


Okobokigwa gwa Kristo na okw’abegeni 15:1-58

15:1-11 Okobokigwa gwa Kristo
[1 Cor 15:1-10 Rituko ri’Omonene ria 11 Nyuma y’Obotato Obochenu (eria 12 Pentekosti Koyaerire)]
15:12-58 Okogokigwa kw’abakure


Ogosangererigwa kw’ebiegwa ase Abakristo ba Boyahudi 16:1-4

16:1-4 Ogosangererigwa kw’ebiegwa ase abataka ba Yerusalemu


Emeroberio ya Paulo na ogokoorera 16:5-24

16:5-24 Amang’ana ‘omonto omonyene na ogotigara buya

Friday, April 26, 2019

Rirube ria Paulo omotomwa ase Abarumi

Obweng’e bw’ayare ase ebuke eye


Ogochakera na ekerenga ki’ebuku eye 1:1-17

1:1-7 Amakwania
1:8-15 Okogania gwa Paulo gw’okogenda Rumi
1:16-17 Buna enchli ere

Okoganerigwa kwa mwanyabanto ng’a baegwe ogotooreka 1:18-3:20

1:18-32 Obobe bw’abanto b’Ebisaku
2:1-29 Abayahudi nabarabwo nabamochi
3:1-8 Amaborio amasisekanu akoiranerigwa
3:9-20 Okogwa kwa mwanyabanto


Enchera ya Nyasae y’ogotooria mwanyabanto 3:21-4:25

3:21-31 Okonyora oboronge ase okomwegena Kristo
[Ro 3:21-28 Rituko ri’Omonene ri’Okoroisigwa gw’Ekanisa (Reformation) (Rituko ri’Omonene ri’Omoerio bw’Omotienyi o ikomi (Oktoba)]
4:1-12 Ibrahimu nigo are ekiorokererio
4:13-25 Eira ekoenekigwa ase okwegena


Obogima oboyia ase okoba ime ya Kristo 5:1-8:39

5:1-5 Eke tokonyora ase okwegena
5:6-11 Obwanchani bwa Nyasae bwaorokigwe ase ogokwa gwa Kristo
5:12-21 Amakweri goetera ase Adamu, obogima goetera ase Kristo
6:1-14 Okobwatana na Krosto nogotabwatana nebibe
[Ro 6:3-11Rituko ri’Omonene ria Gatano na Rimo Nyuma y’Obotato Obochenu (eria Gatano na Kabere Pentekosti Koyaerire)]
6:15-23 Okworokereria korwa ase obosomba
[Ro 6:19-23 Rituko ri’Omonene ria Gatano na Kabere Nyuma y’Obotato Obochenu (eria Gatano na Gatato Pentekosti Koyaerire)]
7:1-6 Okworokereria korwa ase okonyuomana
7:7-13 Amachiko na ebibe
7:14-25 Chingencho ibere chia mwanyabanto
8:1-14 Obogima ase Omoika
[Ro 8:12-17 Rituko ri’Omonene ria Gatano na Gatato Nyuma y’Obotato Obochenu (eria Kianda Pentekosti Koyaerire)]
8:15-17 Abana ba Nyasae
8:17-30 Obonene bogochi-gocha
[Ro 8:18-23 Rituko ri’Omonene ria Gatano Nyuma y’Obotato Obochenu (eria Gatano na rimo Pentekosti Koyaerire)]
8:31-39 Obwanchani bwa Nyasae
[Ro 8:31-39 New Years Eve: Usiku wa Mwisho wa Mwaka]


Abaisraeli mbare ase omoroberio o Nyasae 9:1-11:36

9:1-5 Ogwechanda gwa Paulo ase engencho y’ogotegena kw’Abaisraeli
9:6-13 Chiira chia Nyasae tichiamochete goikeranigwa
9:14-18 Naysae nomonyene oboronge
9:19-29 Nyasae nomogambi omonene
9:30-10:4 Ekiagerete Abaisraeli bakagwa
10:5-21 Enchera enyia y’okonyora oboronge nigo erure ase abanto bonsi
11:1-12 Okwangwa kw’Abaisraeli tikori okw’oboikeranu
11:13-24 Ogotooreka ase abanto b’Ebisaku. Okworokereria korwa ase ogochomwa gwe chinsagia
11:25-36 Ogwancha kw’oboikeranu kwa Nyasae nigo gokorentera bonsi amabera
[Ro 11:33-36 Rituko ri’Omonene ri’Obotato na Amatuko ‘Omonene Akobwatia (erie Ritang’ani Pentekosti Koyaerire)]


Orogendo rw’Abakristo 12:1-15:13

12:1-2 Obogima oboyia
[Ro 12:1-6 Epifania 1: Siku ya Bwana ya Kwanza Inayofuata Siku ya Ufunuo]
12:3-8 Buna etogwenerete tokore nebiegwa bi’Omoika
12:9-21 Emeroberio y’obogima bw’obokristo
[Ro 12:16-21 Epifinia 3: Rituko ri’Omonene Ria Gatato Rikobwatia Rituko Ri’Okomanoka]
13:1-7 Igoro y’okoigwera abare nokobua
[Ro 13:1-7 Amatuko Amanene y’Egesaku]
13:8-10 Mobe nobwanchani inwe ase inwe
[Ro 13:8-10 Epifania 4: Rituku ri’Omonene Ria kane Rikobwatia Rituko ri’Okomanoka]
13:11-14 Ogocha kwe rituko ria Kristo
[Ro 13:11-14 Advent 1: Rituko ri’Omonene rie Ritang’ani Ase Okoganya (Okoiborwa gwa Kristo) (Advent)]
14:1-15:6 Oboremereria ase abanto batari abaikeranu
[Ro 15:4-13 Advent 2: Rituko ri’Omonene ria kabere Ase Okoganya (Okoiborwa gwa kristo) (Advent)]
15:7-13 Enchili ase abanto b’Ebisaku

Ogokoorera na amakwania a Paulo omonyene 15:14-16:27

15:14-21 Paulo ogosaba ogwancherwa ase oboremu bwaye bw’okorika
15:22-33 Emeroberio ya Paulo omonyene
16:1-24 Amakwania
16:25-27 Ogosaba kw’ogotogia