Tuesday, September 29, 2020

Ebuku ya Yona

Obweng’e bw’ayare ase ebuku eye:

Okorangerigwa kwa Yona na ogotaigwera kwaye 1:1-17

Yona okoonchoka na gotoorigwa 2:1-10

Yona okorentera abanto ba Nineva amang’ana 3:1-10

Amabera a Nyasae ase abanto ba Nineva 4:1-11

— — — — 


Okorangerigwa kwa Yona na ogotaigwera kwaye 1:1-17

   Yona okorangerigwa na kwanga koigwera Omonene


Yona okoonchoka na gotoorigwa 2:1-10

   Ogosaba kwa Yona


Yona okorentera abanto ba Nineva amang’ana 3:1-10

   Yona okoigwera Omonene


Amabera a Nyasae ase abanto ba Nineva 4:1-11

   Okogechigwa kwa Yona na amabera a Nyasae


As far as I can find there are no readings from Yona in Moterere Omonene.