Tuesday, September 29, 2020

Ebuku ya Obadia

Obweng’e bw’ayare ase ebuku eye:

Egesusuro kia Edomu 1-14

Rituko ri’Omonene 15-21


— — — — 


Egesusuro kia Edomu 1-14

   Omonene nae Abaedomu egesusuro 1-9

   Ayakogera Abaedomu baegwe egesusuro 10-14


Rituko ri’Omonene 15-21

   Nyasae nanachere abanto b’ebisaku ekina 15-16

   Obobui bw’Abaisraeli 17-21


As far as I can find there are no readings from Obadia in Moterere Omonene.