Sunday, May 05, 2019

Rirube ria Paulo omotomwa ase Abaefeso

Abaefeso

Obweng’e bw’ayare ase ebuku eye

Ogochakera 1:1-2

1:1-2 Ogokwania

Kristo na Ekanisa 1:3-3:21

1:3-14 Ogosesenigwa kw’omoika ase Kristo
1:15-19 Ogosaba ng’a abanto bamomanye
1:20-23 Okobua kwa Nyasae korokigwe ase okobokigwa gwa Kristo
2:1-10 Korwa ogokwa goika obogima
2:11-22 Twakorirwe oyomo ase Kristo
3:1-13 Obotomwa bwa Paulo ase abanto b’Ebisaku
[Eph 3:1-12 Epifania: Siku ya Bwana ya Ufunuo na Majira Yanayofuata]
3:14-21 Okomanya obwanchani bwa Kristo
[Eph 3:14-21 Rituko ri’Omonene ria 16 Nyuma y’Obotato Obochenu (eria 17 Pentekosti Koyaerire)]

Obogima oboyia ase okoba ime ya Kristo 4:1-6:20

4:1-16 Obomo bw’omobere
[Eph 4:4-6 Rituko ri’Omonene ria 17 Nyuma y’Obotato Obochenu (eria 18 Pentekosti Koyaerire)]
4:17-24 Obogima obokoro na boria oboyia
[Eph 4:22-32 Rituko ri’Omonene ria 19 Nyuma y’Obotato Obochenu (eria 20 Pentekosti Koyaerire)]
4:25-5:5 Emeroberio y’obogima oboyia
[Eph 5:1-9 Lent 3: Rituko ri’Omonene Ria Kane Epasaka Etaraika (Okuli) Amaiso Aane Nigo Akomorigereria Omonene]
5:6-5:21 Taara buna abana b’omobaso
[Eph 5:15-21 Rituko ri’Omonene ria 20 Nyuma y’Obotato Obochenu (eria 21 Pentekosti Koyaerire)]
5:22-5:33 Abakungu naabasacha (Kol 3:18-4:1)
6:1-4 Abana na abaise
6:5-9 Abasomba na abanene babo
6:10-20 Esegi igoro y’amabe
[Eph 6:10-20 Rituko ri’Omonene ria 21 Nyuma y’Obotato Obochenu (eria 22 Pentekosti Koyaerire)]

Ogokoorera 6:21-24


6:21-24 Amang’ana ‘ogokoorera (Kol. 4:7-8)