Saturday, May 11, 2019

Rirube ria kabere ria Paulo omotomwa ase Timotheo

2 Timotheo
Obweng’e bw’ayare ase ebuku eye

Ogochakera 1:1-2

1:1-2 Ogokwania

Ogotogigwa na ogokurerwa 1:3-2:13

1:3-1:18 Obwegenwa ase enchili
2:1-13 Omorwani omuya o Kristo Yeso

Ogosemia na ogokurerwa 2:14-4:5

2:14-26 Omorkori emeremo bwancheirwe
3:1-9 Buna abanto barabe ase amatuko ‘omoerio
3:10-4:8 Ogochika kw’omoerio ase Timotheo

Okoba gwa Paulo 4:6-18

4:9-18 Ogotebereria ase Timotheo omonyene

Ogokoorera 4:19-22

4:19-22 Amakwania ‘ogokoorera