Monday, May 13, 2019

Rirube ria Yuda

Yuda
Obweng’e bw’ayare ase ebuku eye

Ogochakera 1-2

1-2 Ogokwania

Igoro y’aborokia b’oborimo, na okworokereria kwabo, na buna baragambigwe 3-16

3-16 Okogambia aborokia b’oborimo

Ogosorora gw’okobwata okwegena 17-23

17-23 Ogokurera na ogosorora

Ogosesenigwa 24-25