Saturday, May 11, 2019

Rirubi ria Paulo omotomwa ase Filemoni

Filemoni
Obweng’e bw’ayare ase ebuku eye

Ogochakera 1-3

1-3 Ogokwania

Omogoko igoro ya Filemoni 4-7

4-7 Obwanchani bwa Filemoni na okwegena kwaye

Paulo ogosabera Onesimo 8-22

Ogokoorera 23-25


23-25 Amakwania ‘ogokoorera