Monday, May 06, 2019

Rirube ria kabere ria Paulo omotomwa ase Abatesaloniki

2 Abatesaloniki

Obweng’e bw’ayare ase ebuku eye

Ogochakera 1:1-2

Paulo na Silivano na Timotheo

1:1-2 Ogokwania

Ogotogia na okoorokia obuya bw’Abatesaloniki 1:3-12

1:3-12 Ekina ase ekero ki’ogocha gwa Kristo

Ogotebereria igoro y’ogocha gwa kristo 2:1-17

2:1-12 Omosaria bw’amachiko
2:13-17 Mwachorirwe ase okonyora ogotooreka

Ogokurerwa gw’okoba norogendo rogwenerete Abakristo 3:1-16

3:1-5 Motosabere
3:6-15 Ogokurera kw’ogotaba nobworo
[2 Th 3:6-13 Rituko ri’Abakori Emeremo Bonsi Ase Ense
(Etariki Eyemo y’Omotienyi o gatano (Mei)]

Ogokoorera 3:17-18


3:16-18 Ogosesenigwa