Wednesday, July 20, 2016

נוסח ועידת ניקיאה

אני מאמין באלוהים אחד,
   האב הכול יכול,
   בורא שמיים וארץ,
   כל הגלוי וכל הסמוי.

ובאדון אחד, ישוע המשיח,
   בן יחיד לאלוהים,
   אשר נולד מן האב לפני כל הדורות.
   אל מאל,
   אור מאור,
   אל אמת מאל אמת.
   לא נברא כי אם מולד;
   עצמו עצם האב
   ועל ידו נעשה הכל,
   בעבורנו,
   בני האדם,
   ולמען ישענו ירד מן השמיים;
   ונהיה בשר מרוח הקודש
   ברחם מרים הבתולה
   ונעשה אדם.
   נצלב למעננו,
   סבל בימי פונסיוס פילטוס,
   ונקבר.
   וביום השלישי קם לתחיה כדבר הכתוב,
   ועלה השמיימה,
   והוא יושב לימין האב.
   ושוב ישוב בהוד לשפוט את החיים ואת המתים
   ולא יהיה קץ למלכותו.

אני מאמין ברוח הקודש,
   האדון, המחייה,
   הנובע מהאב ומהבן.
   לו סוגדים ולו נותנים יקר - כלאב וכלבן,
   והוא אשר דיבר בפני הנביאים.
   אני מאמין בכנסייה האחת,
   הקדושה,
   הכוללת והשליחית,
   ואני מכיר בכך שישנה טבילה אחת למחילת החטאים,
   ומצפה לתחיית המתים ולחיי העולם הבא.

אמן.