Wednesday, July 20, 2016

נוסח השליחים

אני מאמין באלוהים אחד,
    האב הכול יכול,
    בורא שמיים וארץ,
 ובישוע המשיח, בנו יחידו, אדוננו,
    שהורה מרוח הקודש.
    נולד למרים הבתולה;
    סבל בימי פונטיוס פילאטוס;
       נצלב, מת ונקבר.
    ירד שאולה,
    קם מבין המתים ביום השלישי 
    ועלה השמיימה.
    יושב לימין האב, אל שדי.
      משם יבוא לשפוט את החיים ואת המתים.
אני מאמין ברוח הקודש,
    בכנסייה כוללת קדושה,
    באחדות הקדושים,
    במחילת החטאים,
    בתחיית הגוף ובחיי הנצח.
 אמן.