Thursday, March 19, 2020

Ogotera gwa Sulemani

Obweng’e bw’ayara ase ebuku eye:
Ogotera kwa ritingani 1:1-2:7
Ogotera gwa kabere 2:8-3:5
Ogotera kwa gatato 3:6-5:1
Ogotera gwa kane 5:2-6:3
Ogotera kwa gatano 6:4-8:4
Ogotera kwa gatano na rimo 8:5-14

——

Ogotera kwa ritingani 1:1-2:7
     Omoriakari 1:2-7
     Omonyuomi 1:8-11
     Omoriakari 1:12-14
     Omonyuomi 1:15
     Omoriakari 1:16-2:1
     Omonyoimi 2:2
     Omoriakari 2:3-7

Ogotera gwa kabere 2:8-3:5
      Omoriakari 2:8-10
      Omonyuomi 2:11-15
      Omoriakari 2:16-3:5

Ogotera kwa gatato 3:6-5:1
     Omoriakari 3:6-11
     Omonyuomi 4:1-15
     Omoriakari 4:16
     Omonyuomi 5:1a
     Abakungu ba Yerusalemu 5:1b

Ogotera gwa kane 5:2-6:3
     Omoriakari 5:2a
     Omonyuomi 5:2b
     Omoriakari 5:3-8
     Abakungu ba Yerusalemu 5:9
     Omoriakari 5:10-16
     Abakungu ba Yerusalemu 6:1-3

Ogotera kwa gatano 6:4-8:4
     Omonyuomi 6:4-12
     Abakungu ba Yerusalemu 6:13a
     Omoriakari 6:13b
     Omonyuomi 7:1-9a
     Omoriakari 7:9b-8:4

Ogotera kwa gatano na rimo 8:5-14
     Abakungu ba Yerusalemu 8:5a
     Omoriakari 8:5b-7
     Abamura bamwabo omoriakari 8:8-9
     Omoriakari 8:10
     Omonyuomi 8:11-13
     Omoriakari 8:14