Monday, March 02, 2020

Ebuku ya Ritang’ani y’Amang’ana ’Ebiro

Obweng’e bw’ayara ase ebuku eye
Omeroberio ye chinderia 1:1-9:44
Ogokwa gwa Saulo 10:1-14
Ekogamba gwa Daudi 11:1-29:30
 a. Emechando na amagenderer 11:1-22:1
 b. Okwebeka ang’e ase okoagacha Hekalu 22:2-29:30
—————

Omeroberio ye chinderia 1:1-9:44
     Ebiaare korwa Adamu goika Ibrahimu 1:1-27
          [Omoch 5:1-32; 10:1-32; 11:10-26]
     Ororeria rwa Isumaeli 1:28-33
          [Omoch 25:12-16]
     Ororeria rwa Esau 1:24-37
          [Omoch 36:20-30]
     Abanto bamenyete ase ense ya Edomu kare 1:38-42
          [Omoch 36:20-30]
     Abaruoti b’Abaedomu 1:43-54
          [Omoch 36:31-43]
     Ororeria rwa Yuda 2:1-8
     Ororeria rwaikerete ase Daudi 2:9-17
     Ororeria rwa Hezironi 2:18-24
     Ororeria rwa Yerameeli 2:25-41
     Ororeria ronde rwa Kalebu 2:42-55
     Abana abamura ba Daudi omoruoti 3:1-9
     Ororeria rwa Sulemani omoruoti 3:10-16
     Ororeria rwa Yehoyakimu 3:17-24
     Ororeria rwa Yuda 4:1-10
     Emeroberio ye chiamate chinde 4:11-20
     Ororeria rwa Sela 4:21-23
     Ororeria rwa Simeoni 4:24-43
     Ororeria rwa Reuben 5:1-10
     Ororeria rwa Gadi 5:11-17
     Abarwani esegi b’ebisaku bia moocha 5:18-22
     Abanto ba Manase abamenyete moocha 5:23-24
     Ebisaku bia moocha bigwoswa 5:25-26
     Ororeria rwe chiamate chi’abakuani abanene 6:1-15
     Ororeria ronde rwa Lawi 6:16-30
     Abateri be Hekalu 6:31-48
     Ororeria rwa Haroni 6:49-53
     Aase Abalawi bamenyete 6:54-81
     Ororeria rwa Isakaru 7:1-5
     Ororeria rwa Benjamin 7:6-12
     Ororeria rwa Nafutali 7:13
     Ororeria rwa Manase 7:14-19
     Ororeria rw’Efraimu 7:20-29
     Ororeria rw’Aseri 7:30-40
     Ororeria rwa Benjamin 8:1-12
     Ababenjamin abamenyete Gati na Ayaloni 8:13-16
     Ababenjamin abamenyete Yerusalemu 8:17-28
     Ababenjamin abamenyete Gibeoni na Yerusalemu 8:29-32
     Eamate y’omoruoti Saulo 8:33-40
     Abanto abairanete korwa ase obosomba 9:1-9
     Abakuani abamenyete Yerusalemu 9:10-13
     Abalawi abamenyete Yerusalemu 9:14-16
     Abarendi b’ebiita bie Hekalu abamenyete Yerusalemu 9:17-27
     Abalawi bande 9:28-34
     Chisokoro na ororeria rw’omoruoti Saulo 9:35-44
          [1 Am ’Eb 8:29-38]

Ogokwa gwa Saulo 10:1-14
     Ogokwa kw’omoruoti Saulo
          [1 Sam 31:1-13]

Ekogamba gwa Daudi 11:1-29:30
 a. Emechando na amagenderer 11:1-22:1
     Daudi okoba omoruoti bw’Abaisraeli na Abayuda 11:1-9
          [2 Sam 5:1-10]
      Abarwani chituoni ba Daudi 11:10-47
          [2 Sam 23:8-39]
      Abatunyani ba Daudi be ritang’ani korwa ase egesaku kia Benjamin 12:1-7
      Abatunyani ba Daudi korwa ase egesaku kia Gadi 12:8-15
      Abatunyani ba Daudi korwa ase egesaku kia Benjamin na ekia Yuda 12:16-18
      Abatunyani ba Daudi korwa ase egesaku kia Manase 12:19-22
      Omobaro bw’abarwani ba Daudi 12:23-40
      Esanduku ya Nyasae ekong’anyigwa korwa ase Kiriati-Yearimu 13:1-14
          [2 Sam 6:1-11]
      Ogokora gwa Daudi ase Yerusalemu 14:1-7
          [2 Sam 5:11-16]
      Abafilisti bakobugwa 14:8-17
      Esanduku y’Okobwatana ekoirwa Yerusalemu 15:1-24
      Esanduku y’Okobwatana ekorentwa Yerusalemu 15:25-16:7
      Ogotera kw’ogotogia 16:8-36
          [Zab 105:1-15; 96:1-13; 106:1, 47-48]
      Ogosasima ase Yerusalemu na Gibeoni 16:37-43
      Nathani okorentera Daudi amang’ana 17:1-15
          [2 Sam 7:1-17]
      Ogoaka ng’a mbuya mono gwa Daudi na ogosaba kwaye 17:16-27
          [2 Sam 7:18-29]
      Omobui bwa Daudi ase esegi 18:1-17
          [2 Sam 8:1-18]
      Daudi okobua Abaamoni na Abasiiria 19:1-19
      Daudi okobwata omichie o Raba 20:1-3
          [2 Sam 12:26-31]
      Abaisraeli bakorwania amamonto ’Abafilisti 20:4-8
          [2 Sam 21:15-22]
      Daudi ogokora omobaro na kobarika 21:1-22:1
          [2 Sam 24:1-25]

 b. Okwebeka ang’e ase okoagacha Hekalu 22:2-29:30
      Obweka ang’e ase okoagacha enyomba ya Nyasae 22:2-23:1
      Emeremo y’Abalawi 23:2-32
      Emeremo abakuani baetwe 24:1-19
      Abateneneri bande b’Abalawi 24:20-31
      Abateri be Hekalu 25:1-31
      Abarendi be Hekalu 26:1-19
      Emeremo ende egokorwa ase Hekalu 26:20-28
      Emeremo y’Abalawi bande 26:29-32
      Omoroberio bw’emeremo y’abarwani esegi na ab’emeremo ende 27:1-15
      Abaraai b’ebisaku bi’Abaisraeli 27:16-24
      Abateneneri b’enibo y’omoruoti 27:25-31
      Abasemia ba Daudi 27:32-34
      Daudi okoroberia emeremo y’okoagacha Hekalu 28:1-21
      Ebiegwa bi’oboagacho bwe Hekalu 29:1-9
      Daudi ogotogia Nyasae 29:10-25
      Amang’ana ameng’e igoro y’okogamba gwa Daudi 29:26-30

Text Criticism News

Ancient History and Archaeology