Thursday, March 19, 2020

Ebuku y’Omorandia

Obweng’e bw’ayare ase ebuku:
Obogima nigo bore bosa 1:1-11
Aya omorandia eorokereirie 1:12-26
Engaki ya kera egento 3:1-15
Oboronge tibori ase ense 3:16-5:7
Obogima nigo bore bosa 5:8-6:12
Ebirengererio igoro y’obogima 7:1-8:1
Igwera Omoruoti 8:2-8
Ababe na abaronge 8:9-9:12
Ebirengererio bi’obong’aini na ebi’oboriri 9:13-10:20
Aya omonto omong’aini agokora 11:1-8
Ogosemigwa kw’abasae 11:9-12:8
Okobekwa amo kw’amang’ana 12:9-14

Text Criticism News

Ancient History and Archaeology