Thursday, March 19, 2020

Ebuku y’Emereng’anio

Obweng’e bw’ayare ase ebuku eye:
Obong’ainin bogotogigwa 1;1-9:18
Emereng’anio ya Sulemani 10:1-29:27
Amang’ana ’Aguri 30:1-33
Amang’ana ao ao 31:1-31
—————--

Obong’ainin bogotogigwa 1;1-9:18
     Engencho enene y’emereng’anio 1:1-6
     Ogosemia ekiare egeke 1:7-19
     Obong’aini nkorangeria bore 1:20-33
     Eng’eria y’obong’aini 2:1-22
     Ogosemia ekiaare egeke 3:1-35
     Ayakonyorekana korwa ase obong’aini 4:1-27
     Ogokurerwa gw’okwanga obonyaka 5:1-23
     Ogokurerwa konde 6:1-19
     Ogokurerwa gw’okwanga obonyaka 6:20-7:5
     Omokungu omonyaka 7:6-27
     Obong’aini bogotogigwa 8:1-36
     Obong’ainin na oboriri 9:1-18
          [MO: 9:1-6,10 Rituko ri’Omonene ria Kabere Nyuma y’Obotato Obochenu
              (eria Gatato Pentekosti Koyaerire)]

Emereng’anio ya Sulemani 10:1-29:27
     Emereng’anio ya Sulemani 10:1-22:16
     Amang’ana emerongo etato ay’obong’aini 22:17-24:22
     Amang’ana ande ay’obong’aini 24:23-33
     Emereng’anio ende ya Sulemani 25:1-29:27

Amang’ana ’Aguri 30:1-33
     Amang’ana  ’Aguri: mosinto o Yake o Masa 30:1-6
     Emereng’anio ende 30:7-33

Amang’ana ao ao 31:1-31
     Ogosemeria kw’omoruoti 31:1-9

     Omokungu omuya 31:10-31