Saturday, November 17, 2018

Omosangererekano bwe Rituko ri’Omonene VII-IX--- Draft for proofreading

VII. OKORUA EMESA Y’OMONENE

[This is pages 292-298 of Moterere Omonene. I have made a few corrections to typographical errors , however I am sure that I have introduced more typographical errors of my own. This text is for proof reading before setting the text to the musical parts.]

Bonsi batenene.
Amang’ana akobwatia akwanwe ase okererania:

(Omorisia aonchokere omosangererekano)

Omorisia:
Omogati oyo tokonyora nokobwatana nomobere o Kristo.

Omosang:
Omogati noyomo, intwe tore abange igo tore omobere oyomo. Naki intwe twensi nigo tokonyora ensemo y’omogati oria oyomo.

(Omorisia aonchokere egesasimero)

Bonsi batere:
Emanwa y’Engondi ya Nyasae
Oyokobogoria ebibe bi’ense, otwabere.
Emwana y’Eng’ondi ya Nyasae
Oyokobogoria ebibe bi’ense, otwabrte.
Emanwa y’Eng’ondi ya Nyasae
Oyokobogoria ebibe bi’ense,
otoe omorembe oo. Amina.

Omosang:
Titogwenereti gocha ang’e n’emesa eye yao Omonene bw’Amabera ase ogosemeria oboronge bwaito abanyene, otatiga goetera amabera ao amanene na ay’ogokumia, intwe titogwenereti nonya ng’ake gochora amatoronge inse y’emesa yao, korende aye n’Omonene, Ere oria otari koonchoka. Chinkuma chiao ne chikoba namabera botambe. Ase igo aye Nyasae bw’obuya onkonye inyore omobere bw’Omwana oo Omwancha Yeso Kristo, na konywa amanyinga aye erinde inche omonyabibe insibigwe omobere n’enkoro, inyare komenya amatuko onsi ime yaye nere ime yane. Amina.

(Omorisia aonchokere omosangererekano atebe):


Omonene oito Yeso Kristo nigo agoteba: Inchuo asende inwe mwensi aba mwarosigwe ase emeremo emerito, na abwo mwuabunekire ne chigurube, na inche nimbatimokie.


(Ase amang’ana aya abagosoa ase Emesa y’Omonene barangerigwe. Bagoika bosio bw’egesasimero batenene goika ribaga riaichoire, erio bonsi babeke amaru inse).
(Omorisia gakorua omogati atebe):

Omorisia:
OYO NORO OMOBERE B’WOMONENE OITO YESO KRISTO ORUETWE ASE ENG’ENCHO YAO.

(Omorisia gakorua Edivai atebe):

Omorisia:
AYA NARO AMANGINGA ‘OMONENE OITO YESO KRISTO AITERETWE ASE ENG’ENCHO YAO.

Kobanyorire, Omorisia atebe:

Omorisia:
OMONENE OITO YESO KRISTO; ERE OMOBERE OYE NA AMANYINGA AYE MWANYORIRE, ABARENDE GOIKA OBOGIMA BWA KARE NA KARE. GENDA ASE OMOREMBE BW’OMONENE.
AMINA.


VIII. KOIRANERIA NG’A MBUYA MONO ASE OKONYORA EMESA:

(Omorisisia aonchokere egesasimero)

Omorisia:
Aye Omonene, Tata oito o Igoro twakoiraneirie ng’a mbuya mono ase omoyo omuya, ase engencho gwatorageirie omobere naamanyinga y’Omwana oo Yeso Kristo. Gwatoenekeiri buna, intwe nabana bao na ebimo bire moyo bi’omobere bw’Omwana oo omwanchwa na abayamwando b’obogima bwa kare na kare ase egencho y’emechando na ogokwa kwaye. Ogenderere gotobwatania asore na ase abachore bao baria bare Igoro n’ense, erinde ase ogwancha kwao tobe amo naye ase omoyega oria o Igoro togochengera obonene bwao; Ase Omonene oito Yeso Kristo, Omwana oo oyomenyete na kogamba amo naye, n’Omoika Omochenu goika kare na kare. Amina.

Gose:
(Omorisia aonchokere egesasimero)

Omorisia:
Nyasae Omobui, twakoiraneirie ng’a mbuya mono ase engencho gatoigotirie Esakaramenti eye y’ogotooreka. Nintwe tagosabire ase amabera ao, otokong’ie ase ekeegwa ekio, erinde tokwegene aye na gwanchana intwe ase intwe ase omoyo bw’obuya ase Yeso Kristo, Omwana oo na Omonene oito, omenyete na kogamba amo naye na Omoika Omocheny, goika kare na kare. Amina.

Amang’ana aya aterwe ase okoererania: (Zab. 103:1-5, 22)

Omorisia:
Aye omoyo one, togia Omonene.

Omosang:
Bionsi ebire ime yane bitogie erieta riaye richenu.


Omorisia:
Aye omoyo one, togia Omonene.

Omosang:
Tobaisa kweba obuya bwaye bwonsi agokoreire.


Omorisia:
Nere ogokwabera ebibe biao bionsi, na kogwenia amarwaire ao onsi.

Omosang:
Nigo akobooria obogima bwao korwa ase embeera,


Omorisia:
Akobekera egutwa y’obwanchani bogendererete botambe amo namabera.

Omosang:
Aisanekia okogania kwao namaya,


Omorisia:
Otigara koba omosae buna ekeongo kegwekerora.

Omosang:
Togia Omonene, inwe ebitongwa biaye bionsi,


Omorisia:
Motogie aande onsi ase akogambe.

Omosang:
Aye omoyo one, togia Omonene!


Omorisia:
Abakwe Tata, na Omwana, na Omoika Omochenu,

Omosang:
Buna yarenge omochakano, na ebe bo bono na amatuko onsi, nonya ngoika kare na kare. Amina.

Onye Esadaka teraruegwa erwegwe ekeroeke. Ogoteragw’okorua na gosabera ebiegwa (rigereria ekaratasi 270-271)IX. OBOTOMWA (MISSIO)


Bonsi batenene, (Omorisia aonchokere omosangererekano).

Omorisia:
Omonene abe ninwe

Bonsi:
Abe nenkoro yao.


Omorisia:
Yeso Kristo ateba:
Buna Tata antomete inche
Ninche nabatomire inwe.

OGOSESENIA KWA ARONI:

Omotang:
OMONENE agosesenie, akorende;
OMONENE akoraberie obosio bwaye, akwabere.
OMONENE akoonchorere obosio bwaye, akoe omorembe.
Ase erieta ria Tata, eri’Omwana, neri’Omoika Omochenu. Amina.

(Bonsi batere)

Bonsi:
Amina. Amina, Amina.


OGOTERA KW’OGOKOORA
OGOTERA KW’OGOSOKA.