Monday, September 24, 2018

The Sanctus: Ekegusii and Kiswahili-Draft Setting

The following is an Ekegusii setting for the Sanctus based on the Kiswahili version found in Mwimbieni Bwana (2000, Evangelical Lutheran Church in Tanzania)

This is an image of a work in progress. Chords will be added.

The Ekegusii translation is first:
Omochenu, Omochenu, Omochenu,
OMONENE Nyasae
bw'Emeganda,
Igoro na Ense yiachoirwe
n'Obonene bwao.
Hosiana Igoro! Nasesenirie
oy'ogocha ase Erieta ri'Omonene,
Hosiana!

Followed by the Kiswahili translation:
Mtakatifu, Mtakatifu, Mtakatifu,
Bwana Mungu
wa Majeshi mbingu na nchi
zimejaa utukufu wako.
Hosiana mbinguni.
Heri anayekuja kwa
jina la Bwana.
Hosiana!