Wednesday, February 12, 2020

Ebuku ya Rutu

Obweng’e bw’ayare ase ebuku eye
Naomi okoirana gochia Bethlehemu 1:1-22
Rutu okoumerana na Boazi 2:1-3:18
Boazi ogotwara Rutu 4:1-22

——————-

Naomi okoirana gochia Bethlehemu 1:1-22
     Elimeleki na abanto baye bagochia komenya ase ense ya Moabu 1:1-5
     Naomi okoirana gochia Bethlehemu, na Rutu okogenda amo nere 1:6-22

Rutu okoumerana na Boazi 2:1-3:18
     Rutu ogochora ebigara ase omogondo o Boazi 2:1-23
     Rutu okonyora omosacha 3:1-18

Boazi ogotwara Rutu 4:1-22
     Boazi ogotwara Rutu 4:1-17
     Chisokoro chi Daudi 4:18-22