Friday, May 16, 2014

Nordfjordingernes Historie I Amerika: Niende kapitel

Nordfjordingernes Historie I Amerika
Pastor L. M. Gimmestad, et al.
The Lutheran Free Church Publishing Company, Minneapolis, Minnesota
1940

[p. 205]
Niende kapitel
Belview, Clarkfield, Stony Run og Granite Falls, Minnesota
Av A.M. Monson og H.O. Knutson

Belview, Minn.

Disse settlementer ligger paa sydsiden av Minnesota-elven I countyerne Redwood og yellow Medicine. Stony Run og Sioux Agency townships, samt byerne Granite Falls, Clarkfield og Echo ligger I Yellow medicine county, og Swedes Forest og Kentire townships og byerne Belview, Delhi og Redwood Falls I Redwood county. Der er nu norsk-lutherske kirker I alle disse townships og byer. Da Nordfjordingerne er kirkefolk, kan det derfor ansees for givet, at de lar sine barn døpe, oplære I kristendommen og konfirmere. Det kan ogsaa I dette kapitel forusættes som givet, at barn og ungdom faar sin undervisning I de almindelige skolefag I de offentlige skoler paa de omhandlede steder. – Det forutsættes, at de derboende Nordfjordinger som er født hertillands har let adgang til sine respektiv menigheters ministerialbøker, I hvilke deres navne, aar og dag for deres fødsel, daap, konfimation osv. Er nedtegnet. Med hensyn til indvandrerne forholder det sig anderledes. I oplysningerne om disse vedføies datum, aar og sted for deres fødsel, hvor dette er mulig. Hvor ellers intet sies om strøket fra hvilket vedkommende er utvandret, forutsættes dette at være Nordfjord I Bergens stift. Læseren vil let forstaa, at alle overflødige ord og oplysninger maa utelates, hvor over hundre familier skal omtales I et eneste kapitel. Mange ord er derfor ogsaa forkortet, hvor dette synes forenlig med lkarhet I uttrykket; og sætningerne er ofte uten verbum. Stilen er derfor imange paragrafer en ren telegramstil. Dette vil læseren unskylde.

Settlementerne ligger alle indenfor gr;serne av den fordums “Sioux Indian Reservation on the Minnesota River.” De derboende indianere gjorde opstand I august 1862 og blev drevet længere vestover, de fleste av dem til de forholdsvis snaue og nøkne prærier i Dakota. Langs Minnesota+elven var der adskillig skog, og hvor bække fra prærien hadde skaaret sig ned I blufferne kunde frodig skog hist og her dække et
[p. 206]
areal av over hundre acres. En slik skog var Swedes Forest, som fik sit navn derav at en svenske ved navn Swenson bosatte sig der allerede I 1865; og da townet blev organisert I 1872 blev ogsaa dette kaldt Swedes Forest. Menigheten som blev stiftet I dette strøk I samme aar er dog kjendt under navnet Rockdell menighet. Omkring tre mil vestenfor svenskeskogen var der et andet bekjendt sted, nemlig Boiling Spring, en stor kilde I en vakker dal. Hovedveien nordvestover et stykke fra bluffen gik like forbi denne kilde, og for tusener av pionerer var denne kilde og dal som en oase i ørkenen.

Den første Nordfjording som bosatte sig I dette strøk tok sig land omkring en halv mil nordøstenfor Boiling Spring. Han kom dit med sin familie I 1870, og hans navn var Ole Knutson Rake. Dit kom snart Bent Hegdal og hustru, Helje Hegdal og hustru og unkar Kolbent K. Rake. – A.D. Arnestad slog sig ned en mils vei længere nordvest, og like I nærheten kjøpte Ole Gimmestad sig farm I 1876. Disse nævnes her som grundlæggere av Nordfjordsettlementet ved Belview.

Fra 1870 til 1910 ankom der 125 personer fra Nordfjord til dette settlement. Da flere, hvis ætterøtter er I andre norske bygder, har giftet sig med Nordfjordinger I dette settlement, kan man ved a regne disse med anslaa den samlede befolkning til 78 familier med et sjæleantal av over 320. – I de første aar maatte man reise til Willmar eller New Ulm for at komme til et marked – begge 40 mil borte.

Man har karakterisert befolkningen der I egnen som en dygtig og arbeidsom farmerbefolkning med et stort islæt av forretningsmænd, som meget kirkelig interessert og med en brændende tørst efter kundskap. Der findes vel neppe noget andet Nordfjord+settlement som har skaffet samfundet flere velrustede tjenere end dette. Graduenter fra høiere læreanstalter kan tælles I dusinvis – graduenter fra “training schools”, “teachers' colleges”, nomralskoler, akademier, Luther College i Decorah, St. Olaf College I Northfield og Minnesota statsuniversitet. Herfra er kommet 2 læger, 4 sykepleiersker, over 30 lærere og lærerinder; 8 unge mænd tok del i verdenskrigen; 4 har drevet bankforretning, 4 kolonialhandel, 1 apoteker, 2 postkjørere, 1 “mail clerk” paa jernbanen, 1 statsingeniør, 1 medlem av Minn. Hist. Society, 1 hjælpe-
[p. 207]
sheriff, 2 umakere, mange bygmestre og mekanikere og over 100 hvetekjøpere paa elevatorer. Jeg merker ogsaa, at der er et meget stort antal mænd og kvinder som enten allerede har opnaadd sin magistergrad eller har utsigt til at opnaa den inden kort tid. Mange av disse har selv skrevet sit levnetsløp specielt for denne bok, og man vil under læsningen let merke sig deres sprogs akademiske karakter.

Efter disse indledende bemerkninger gaar vi nu over til oplysningerne om de enkelte familier. Men da den gamle erfaringssandhet endnu ikke er helt ukjendt, nemlig at enhver er sig selv nærmest, saa vil mange av dem som har vist mig megen godhet og elskværdighet i hele seksti aar, i sit hjerte si: ”Where does my family come in?” Og jeg vil berede disse en bitter skuffelse, naar jeg oplyser, at jeg saa vidt mulig agter at ordne familierne alfabetisk.

More later....[family histories next]

Text Criticism News

Ancient History and Archaeology